Vyhledávání:

Tip Grady


103744-web_213

 

 

 

 

Chcete se osvobodit od každodenní rutiny, ale nevíte, kde začít? Uznávaný autor a podnikatel John Williams vám za pouhých 30 dnů pomůže uskutečnit váš nápad a začít se jím živit - a to i v případě, že jste na nic skvělého doposud nepřišli! Stačí, když se budete svému nápadu věnovat 20 minut denně.

 

Generální partner:

rossmann_239_239

Hlavní partneři:

cesky_porcelan_75_124manner84_84

Partneři:

 

 

 

 

Abychom byli patronem klidu a bezpečí

Abychom byli patronem klidu a bezpečí

21.4.2017

Čtvrtstoletí na trhu, čtvrtstoletí poctivé práce, 25 let snahy být ryze českým kapitálem. Hasičská vzájemná pojišťovna má ve vínku hrdost a vlastenectví. Historie její čáru života sice několikrát přetnula, ale tím zároveň posílila prvotní výzvu: na trhu být a trh dobývat tak, aby charakteristiky, které patří nejen hasičům, ale všem, kteří v této pojišťovně nacházejí oporu, stále platily. O slovo na toto téma jsem požádala předsedkyni představenstva Ing. Vladimíru Ondrákovou:

Rok 2017 je pro vaši pojišťovnu významný - slavíte 25. výročí na českém trhu v podobě, jakou zná většina vašich příznivců. Historie je však delší. Jak to kdysi vlastně bylo?

Letošní pětadvacáté výročí je vlastně druhou kapitolou v historii Hasičské pojišťovny. Ta první začala na sklonku 19. století, kdy se zástupci českých hasičských sborů na Moravě a ve Slezsku chopili myšlenky založit hasičskou pojišťovnu, jež by poskytovala pojistnou ochranu nejen proti škodám na majetku způsobených požárem, ale také proti škodám na zdraví a životech, které by členové sborů utrpěli při záchranných činnostech.

Situace v Habsburské monarchii však založení takové pojišťovny příliš nepřála. Monarchie byla pro vznik vlastních - německých pojišťoven především proto, aby se provozní kapitál neodléval do zahraničí. Zamýšlená hasičská pojišťovna měla být pojišťovnou českou a navíc měla podporovat české sbory dobrovolných hasičů a tím i národní cítění v českých zemích.

Zástupci zemských žup, v čele s Titusem Krškou, který byl duchovním otcem myšlenky, se museli potýkat nejen s nekonečnými výhradami ke stanovám zamýšlené pojišťovny, ale také s neustále se zvyšujícími požadavky na základní kapitál. Teprve když některé výhrady c. k. ministerstva vzbudily veřejnou kritiku, podařilo se dospět ke vzájemné shodě a v dubnu 1899 ministerstvo stanovy pojišťovny potvrdilo s podmínkou, že do šesti měsíců bude v hotovosti splacen základní kapitál 100 000 zlatých.

Tím to však neskončilo. Co říkají dějiny dále?

img_4279_5000 Shromáždění této částky nebylo nijak snadné - obce, kde byly německé hasičské spolky, se na úpisu vesměs nepodílely, řada sborů neměla finance, a pokud chtěly do pojišťovny vstoupit, musely si půjčit. Základní kapitál se podařilo shromáždit až po dvojím prodloužení termínu a v červnu 1900 se konala ustavující valná hromada. Provoz pojišťovny byl zahájen o měsíc později v místnostech na brněnském Nádražním náměstí.

Hned v prvním roce své působnosti získala pojišťovna, zásluhou nízkých sazeb, téměř 4 000 pojištěnců. Dalším dobrým obchodním krokem, který zároveň napomohl řešit dlouholetý problém, bylo pojištění požárních přípřeží (hasičských tažných koní). Tímto pojištěním se dostalo zastání majitelům koní, kteří byli povinni je půjčovat k zásahům při požárech, ale zároveň neměli právo na odškodnění, pokud se koně při zásahu zranili. Pojišťovna také zohledňovala odolnost staveb vůči ohni při výpočtu pojistného a své členy z řad dobrovolných hasičů zvýhodňovala nižším pojistným a při likvidaci pojistných událostí.

Značný podíl na rostoucích hospodářských a obchodních úspěších pojišťovny měl také fakt, že pojišťovna měla nízké provozní náklady. Nákladnou činnost jednatelů a agentů vykonávali, převážně bezplatně jako čestnou funkci, právě členové hasičských sborů.

Jak se na to dívali v Čechách?

Po pravdě - příchod a následné úspěchy Hasičské vzájemné pojišťovny upoutaly pozornost hasičů také v Čechách a brzy i oni začali usilovat o vlastní pojišťovací ústav. Jejich snahy byly úspěšně završeny 1. července 1913, kdy byla zahájena obchodní činnost Hasičské vzájemné pojišťovny v Praze.

Slibný rozvoj moravské a české Hasičské pojišťovny přerušil příchod první světové války, která přinesla nejen všeobecný nedostatek, ale především značné ztráty na životech, ke kterým došlo také mezi zástupci pojišťoven, kteří nastoupili vojenskou službu.

S koncem této smutné kapitoly v rozvoji našich národů došlo k nevyhnutelným politickým změnám v uspořádání Evropy. Rakousko - Uhersko se rozpadlo a 28. října byla vyhlášena samostatnost Československa.

No a české dobrovolné hasičstvo vznik samostatného státu nadšeně přivítalo a v březnu 1919 se zemské jednoty z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska dohodly na založení Svazu dobrovolného hasičstva československého, což mezi oběma hasičskými pojišťovnami vyvolalo konkurenční půtky. Ty se podařilo zažehnat v roce 1923, kdy došlo k dohodě, a obě pojišťovny splynuly v jednu Hasičskou vzájemnou pojišťovnu se sídlem v Brně.

Pojišťovna si poté vedla velice dobře, ale...

V roce 1925 měla Hasičská vzájemná pojišťovna úctyhodných 660 520 pojistek a i přes světovou krizi, která zasáhla také Československo, darovala v roce 1936 hasičským sborům 600 000 korun na pořizování modernějšího vybavení potřebného k cvičením civilní protiletecké obrany, která byla nařízena z obav z možného útoku sousedního fašistického Německa.

Mnichovská dohoda a po té i obsazení Československa ukázaly, že starosti byly na místě.  Od prvního dne img_4312_web_548 Protektorátu bylo zřejmé, že prvotním cílem okupantů je maximální využití českého hospodářství pro válečné potřeby Německa. Kromě stále vyšší inflace zasáhla do pojišťovnictví také drastická omezení vůči občanům židovského původu a k dalším zásadním změnám na pojistném trhu došlo rovněž převodem tzv. sudetských kmenů z českých pojišťoven do německých, kterým přišly české pojišťovny o 45 % majetkových a 50 % životních pojistek. Do správních rad pojišťoven byly dosazeny nacisty prověřené osoby, ale to rozhodně neznamenalo, že by vedoucí pracovníci, zaměstnanci a jednatelé Hasičské vzájemné pojišťovny byli slepě loajální k německým zásahům. Velká část osob se vztahem k HVP se stále rekrutovala z hasičských sborů, které byly vždy dobře organizované, vlastenecky cítící a bylo pochopitelné, že se zapojily do protifašistického odboje.

Když v květnu 1945 okupace Československa skončila, zapojila se Hasičská vzájemná pojišťovna plně do obnovy československého státu a spolu se zemskými jednotami také do obnovy poválečného českého hasičstva.

Ovšem radost z konce války a nového prostoru pro podnikání i vzájemnou součinnost navazující na tradice netrvaly dlouho. Co vše se odehrálo?

Bohužel jedním ze zásadních poválečných rozhodnutí bylo vydání dekretu prezidenta republiky ze dne 19. května 1945, kterým byly zavedeny do všech pojišťoven národní správy. Další dekret, z 24. října o znárodnění akciových bank a soukromých pojišťoven, znamenal likvidaci všech pojišťoven, tedy i Hasičské vzájemné pojišťovny.

Státní monopol v pojišťovnictví trval až do roku 1991, kdy dali zákonodárci soukromému podnikání v pojišťovnictví opět příležitost. Ačkoliv od vzniku původní, brněnské hasičské pojišťovny uběhlo již 90 let, sbory dobrovolných hasičů na svou pojišťovnu nezapomněly a navzdory diskuzím, zda je existence samostatné hasičské pojišťovny reálná, podnikly všechny zákonem požadované kroky, aby její činnost obnovily.

Do 31. března 1992 bylo splaceno základní jmění Hasičské vzájemné pojišťovny a 30. července 1992 vydalo Ministerstvo vnitra ČR povolení k pojišťovací činnosti pro neživotní pojištění. Vlastní pojišťovací činnost byla zahájena 11. listopadu 1992 zápisem do obchodního rejstříku.

Od té doby si HVP získala přízeň obcí, drobnějších živnostníků i firem, samozřejmostí je obdivuhodný vztah s hasiči, který se vlastně kultivoval od prvopočátku. Co je vašim klientům společné? 

Ano, máte pravdu, naše pojišťovna je schopna obsloužit klienty všech kategorií a velikostí. Umíme pojistit jednočlennou domácnost, celou rodinu, malého či středního podnikatele i velký průmyslový podnik a samozřejmě i malou obec nebo celý kraj. A co mají všichni tito naši klienti společného? Jsem si jistá, že jeden z rozhodujících společných znaků je ten, že všichni tito naši příznivci - ať malí či velcí - oceňují náš aktivní klientský přístup a flexibilitu,  se kterou jim všichni naši obchodní kolegové vycházejí vstříc. A hasiči? To je samozřejmě jedna z našich „srdcovek", jsou to přeci naši akcionáři!

Na jaké datum připadají narozeniny a jak je oslavíte?

img_4340_web_496 Datum je to, které jsem již zmínila, tedy 11. listopadu. Ale my jsme pro naši oslavu vybrali krásný letní termín 22. června 2017. Ale to bude již „jen" ta třešnička na dortu.

Pojišťovna totiž během celého roku připravuje spoustu inovací a novinek v oblasti produktové činnosti tak, aby je přizpůsobila především potřebám svého klienta.

Vyvrcholení oslav 25 let novodobé činnosti jsme naplánovali na červen do nádherného prostředí zámku Přibyslav. Kromě vyhodnocení dosavadní činnosti a úspěchů pojišťovny se zde budou prezentovat i naše pobočky.  Celé slavnosti se ponesou ve folklórním duchu, netradičně se zde představí i naši regionální obchodníci v roli zástupců svého kraje, v jarmarkovém pojetí, včetně místních originalit a zvyků.

To je zajímavý nápad, který jistě přinese i mnoho krásných emocí...

Myslím si, že si to celý tým pojišťovny včetně poboček a partnerů zaslouží. Všichni se  na ten den těšíme. Věřím, že přinese nové nápady, myšlenky, vztahy.

Když se firma rozhodne změnit pojišťovnu a uvažuje o tom, že by přestoupila k vám, jak dokážete ujistit, že je to dobrý krok?

Firma při změně pojišťovny, ať už je to z jakýchkoliv příčin, řeší několik zásadních otázek.

Dobrou cenu pojištění, rozsah krytí, který plně pokrývá pojistnou potřebu, schopnost pojišťovny dostát svým budoucím závazkům a kvalitu a rychlost likvidační služby, pokud již nastane pojistná událost. Jsem přesvědčena, že na všechny tyto otázky u nás dostane kladnou odpověď.

V nabídce máte pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů. Přibývá těch, kteří volí tuto možnost? Podnikat, to je vlastně jedno velké riziko... 

Toto pojištění  máme a umíme ho nabídnout nejen podnikatelům, ale třeba i představenstvům bytových družstev  a  výborům vlastníků společenství bytových jednotek, a právě u výborů SVJ zaznamenáváme vzestupný zájem. Důvodem je NOZ, který zesiluje odpovědnost těchto výborů.

Zemědělské pojištění i díky rozmarům počasí patrně volí stále více zájemců. Čeho se obávají nejvíce?

Hasičská vzájemná pojišťovna provozuje zemědělské pojištění již od roku 1998 a má tedy s tímto produktem mnohaleté zkušenosti. Naši klienti řeší komplexní ochranu svých podnikatelských aktivit, nejen pojištění zemědělských plodin a hospodářských zvířat, ale také pojištění majetku, strojů a dopravních prostředků. Vzhledem k tomu, že se jedná o podnikání závislé na přízni počasí, je na prvním místě vždy pojištění zemědělských plodin obecně proti živlům a samozřejmě hlavně proti krupobití. U hospodářských zvířat se pak v první řadě jedná o hromadné nákazy, které, jak je známo, znamenají mnohdy fyzickou likvidaci celých chovů. 

Zavedli jste dodatkové pojištění speciální registrační značky osobních automobilů. I takové předměty se u ondrakova-web_415_01 nás kradou nebo záměrně ničí? 

Toto pojištění jsme vytvořili jako dodatkové pojištění v kombinaci s pojištěním havarijním a pouze pro osobní automobily. Pořizovací cena takové značky a její individuálnost je důvodem, proč někteří naši klienti cítí v tomto případě pojistnou potřebu.

A na vaši otázku je odpověď  -  ano stejně tak jako se ničí například nové fasády domů.

Zdánlivě obyčejná otázka, ale k výročí určitě patří: Co byste přála pojištěncům i pojišťovně do dalších let?

Našim klientům bych ráda popřála mnoho optimismu, úspěchů v pracovním i osobním životě. Ale to nejdůležitější mé přání je, a všem, především zdraví. Je pro každého to nejcennější.

A ať má pojišťovna v dalších letech zejména spoustu spokojených klientů, co nejširší základnu spolupracujících subjektů, mnoho partnerů, stejně tak i kvalitní pracovní tým. Věřím, že půjde dál svou cestou a bude pokračovat v tradici a prodávat své dobré jméno tak, jako doposud.

A velmi a velmi si přeji, aby i nadále byla pojišťovnou, která je patronem klidu a bezpečí a její pojištění bylo neustále takové, pro které vzplanete...

za rozhovor poděkovala Eva Brixi

Vytisknout stránku / Poslat odkaz


Placené materiály jsou označeny symbolem ***.
© 2006-2017 RIX, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Prosperita Madam Business je registrovaná ochranná známka.

Vyrobil Design4net.cz.